Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Click here to edit subtitle

 

Federation Member Associations

Details about their forming up, aims and activities.

Bugibba Malta
 
Gnejna Malta
 
 • Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira
  Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira
Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira
Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira
Gzira Malta
valletta malta

Ghaqda Sajjieda u Dilettanti Bugibba.

The need of forming some sort of association for the amateur fishermen using Bugibba as their starting point for their fishing had long been felt. Most of these fishermen were summer residents of Bugibba  and their main hobby was fishing.

After a time of discussing this idea on the Bugibba quays, it was decided that an association for fishermen who berthed their boats at Bugibba Bay be formed having its main aims the protection of rights of its members.

The first meeting was held on the 18th November 1990 and in a very short time a statute was agreed upon and the association formally registered with the relevant authorities. The Association is a socio-cultural, philanthropic and a faThe need of forming some sort of association for the amateur fishermen using Bugibba as their starting point for their fishing had long been felt. Most of these fishermen were summer residents of Bugibba  and their main hobby was fishing.

After a time of discussing this idea on the Bugibba quays, it was decided that an association for fishermen who berthed their boats at Bugibba Bay be formed having its main aims the protection of rights of its members.

The first meeting was held on the 18th November 1990 and in a very short time a statute was agreed upon and the association formally registered with the relevant authorities. The Association is a socio-cultural, philanthropic and a familiar one.

The Main Aims of the Association are :

 • To promote the ethical behaviour, a sense of a community and teamwork, and instigate a sense of duty amongst the fishermen and sea enthusiasts using Bugibba Bay.
 • To promote the interests and safeguard the necessities of the fishermen and sea enthusiasts of Bugibba Bay.
 • To help its members realize the difficulties that they may be facing from time to time  so that they will do all that is possible so that these difficulties are overcome.
 • To inform all the relevant authorities about such difficulties  and to send proposals to these authorities about how any such difficulties can be resolved.
 • To promote and protect all Environmental issues.

The Main Activities organized by the Association are :

 • A sea procession with the statue of Our Lady.  This is always held on the second Thursday in August.
 • A competition for Tumbrell which is held early in September.
 • Various social activities for members and their families such as Barbeques, Dinners and Dinner Dances and also social activities for the children of members as well as other socio-cultural activities.

The committee of the Association is made up of nine members and the number of active members amounts to around 300.  The Annual General Meeting is held in March of each year.

Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gnejna. 

The Main Aims of the Association are :

 • To unite the amateur part time and fulltime fishermen of Gnejna Bay.
 • To safeguard the rights, health and all other interests of the same amateur fishermen.
 • To help and educate its members about the hobby of fishing.
 • To take care of the Gnejna environment.
 • To represent all the fishermen of Gnejna during all meetings and representations that may be required to be held with the Central Government of Malta and / or with any other government or non government authority in Malta and Gozo.

The Association was formed in 1992 and at present the number of members amount to around one hundred and fifty.

Membership to this association is open to all persons over 18 years of age who either have a boat registered with the Fisheries Department on the Gnejna District or have a boathouse at Gnejna Bay.  Co-proprietors of a boat or a boathouse are each eligible for membership.  Other persons who do not meet any of the mentioned two requisites can still apply for membership but it is up to the Association's Executive Committee whether to accept or not such persons as a members.

The Executive Committee is made up of the President, Vice President, Secretary, Treasurer and the Public Relations Officer and these are elected during the Annual General Meeting which is held on a Saturday during the month of November.  The first president of the Association was Mr Anthony Schembri and the present president is Mr Victor Camilleri.


Assiciation Website at;  http://ghaqdagnejna.webs.com 

Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira.

L-ghaqda Sajjieda Dilettanti, Gzira giet imwaqqfa fit-3 ta’ Novembru 2002. It-twaqqif ta’ l-ghaqda sehh wara li l-progett ta’ Manoel Island kien se jolqot hazin lil hafna mill-membri taghna u ghalhekk inhasset il-htiega li ninghaqdu biex flimkien inkunu nistghu niffaccjaw din l-isfida.

L-ghanijiet ta’ l-ghaqda huma diversi imma l-ghan ewlieni huwa li nipprotegu l-interessi tal-membri taghna li ghandhom bcejjec tal-bahar li juzaw id-dahla tal-Gzira u Ta’ Xbiex bhala post fejn huma mmazrati. Ghan iehor huwa li tizgura li l-facilitajiet fil-bahar u fuq l-art ikuna adegwati u kull zvilupp li jsir iqis ukoll l-interessi tal-membri. Barra l-ghanijiet li semmejt inheggu wkoll il-qawmien ta’ sens civiku u ta’ dmir fost il-membri sajjieda u d-dilettanti tal- Gzira.

Il-President ta’ l-Ghaqda kien wiehed mill- fundaturi tal-Federazzjoni ta’ l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta li l-Ghaqda taghna hi membru u dejjem taghti kontribut. Zewg membri mill-kumitat ta’ l-ghaqda taghna huma wkoll membri fl-ezekuttiv ta’ l-istess Federazzjoni ta’ l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta.

Il-lum l-Ghaqda taghna ghandha 9 membri tal-Kumitat skond l-Istatut taghha u 210 membru fi hdanha. Dan l-ahhar sentejn il-kumitat kien attiv hafna minhabba diversi zviluppi li ser isehhu fid-dahliet fejn hemm jirmiggjaw il-membri taghna. Fi Frar tas-sena l-ohra l-ghaqda ntalbet biex tattendi laqgha ma’ Transport Mallta u f’din il-laqgha, l-ghaqda nghatat kopja ta’ avviz li kien hareg fil-Gazetta tal-Gvern biex min kien irmiggat bejn il-koordinati specifikati, inehhi l-irmigg sat-28 ta’ Frar 2011. Fi- 11 t’Ottubru ta’ l-istess sena Transport Malta harget avviz iehor biex innehhu l-irmiggi f’parti ohra in-naha ta’ Xbiex. Naturalment l-Ghaqda oggezzjonat bil-qawwa ghal dawn l-avvizi, specjalment fir-rigward tal-fatt li min kien ordnat li jiccaqlaq ma kienx sejjer jinghata post alternattiv.

L-Ghaqda hadet il-passi mehtiega biex tipprotegi l-interessi taghha billi saru diversi kuntatti ma’ nies prominenti fil-pajjiz , intervisti fuq stazzjonijiet ta’ t-television waqt l-ahbarijiet u anke’ saret intervista lill- President fuq gazzetta ta’ kuljum li ghaliha iddedikat pagna shiha.

Id-diversi inizjattivi, pressjoniijiet li ghamilna u anke’ is-suggerimenti li tajna, taw il-frott ghaliex wara hafna qtiegh il-qalb nistghu nghidu li wasalna ghal ftehim sodisfacenti ghal kulhadd.

Bhal issa l-Ghaqda qeghda fil-process li tissieheb fil-Kunsill Malti ghal-Isports (KMS) u nisperaw li kif nissiehbu inkunu nistghu nikkwalifikaw biex l-Ghaqda tinghata post mill-Gvern bhala klabb.


Ghaqda Komunitarja tas-Sajd Marsamxett.

 


The idea of forming the Ghaqda Komunitarja tas-Sajd Marsamxett was first put forward by three friends, Ronnie Magro, Johnny Grima (Il-Gagga) and Jesmond Debattista (Il-Kilo) after having successfully organised a competition for tumbrell fishing at the end of the year 1995.


Magro, Grima and Debattista organised a meeting for other fishing enthusiasts and proposed the idea of forming an association.  This was agreed to immediately as the need for such an association to be formed had been felt for a long time at Marsamxett.  A further meeting was held and it was during this meeting that the committee that was to administer the new association for the next three years, was elected.  A logo for the association was also agreed upon.


The Association organised a one day seminar at the Preluna Towers Hotel for its members and other fishing enthusiasts and this proved to be a big success thanks to the sponsorship of Pirotta Fishing Center of Gzira.  The Association's secretary, Mr. Alfred Bonavia, gave a very big helping hand in organising this seminar.  It was during this seminar that the idea of founding the Federazzjoni ta l-Ghaqdiet Dilettanti


Visit the Association Website


Denci Fishing ClubBirkirkara Malta


          Visit the Association Website


       Ghaqda Sajjieda Dilettanti Birzebbugia

Birzebbuga Malta