Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Click here to edit subtitle

News and Notices.

Email:

[email protected]


Postal Address

P.O.Box 475

Valleta

 

Kullhadd huwa mistieden ghas-serata Food from the Sea / Is-Sajda u it-Tisjira li ser issir nhar il-Gimgha 22 ta Gunju 2018 fl-MCAST Centru ta l-Agrikultura, Akwakultura u Harsien ta L-Annimali, Luqa Road Qormi.


Everybody is invited to attend the event Food from the Sea / Is-Sajda u it-Tisjira being held on Friday 22nd June 2018 at the MCAST Centre for Agriculture, Aquaculture and Animal Welfare, Luqa Road, Qormi.


Applikazzjonijiet ghall-licenzja ghall-sajd tat-tonn minn sajjieda rikreazzjonali / Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen.


Applikazjonijiet minn sajjieda rikreazzjonali li jixtiequ japplikaw ghall-licenzja ghal sajd tat-tonn ser jibdew jintlaqghu mid-dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri minn nhar it-Tnejn 26 ta Marzu 2018.


L-applikazzjonijiet jistghu jingabru mill-istess dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri. Flimkien ma l-applikazzjoni importanti li min japplika jipprezenta kopja ta l-ID Card (zewg nahat), cheque ta €20 u kopja tac-certifikat tad-dghajsa.. L-applikant jista jiehu dawn id-dokumenti mieghu u jimla il-formola ta l-applikazzjoni dak il-hin stess li jigborha.


Ghal aktar informazzjoni wiehed jista jcempel lid-dipartiment tas-sajd.


**************************************************************************************************************


Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen will start to be accepted by the fisheries department in Ghammieri as from Monday 26th March 2018.


Together with the application, the applicant must provide a copy of his ID card (both sides), a cheque for €20 and a copy of the boat licence. The applicant can take these documents with him when collecting the application form from the fisheries department. The application form can be filled up when collecting it.


For further information one can contact the fisheries department.


Transport Malta Notice  /  Avviz minn Transport Malta

Transport Malta would like to advise boat owners who have purchased a buoy from Transport Malta to apply some sealer along the edges of the label so that the label cannot be striped off.


Transport Malta tixtieq tavza lill-sidien ta dghajjes li xtraw baga minghand Transport Malta biex ipoggu ftit sealer madwar it-truf tal-label. Dan biex il-label ma tkunx tista tinqala daqshekk facli.


Progett Pilota mid-Dipartiment tas-Sajd dwar gbir ta dejta dwar qabdiet minn sajjieda rekreazzjonali.

Il-Federazzjoni irceviet ittra mid-dipartiment tal-Fisheries fejn qalulna li ser isir progett pilota dwar gbir ta informazzjoni dwar il-qabdiet minn sajjiedarekreazzjonali li ghandom dghajsa irregistrata MFC. Ghal bidu ser jintaghzlu ammont zghir hafna ta dghajjes u jigu infurmati biex jippartecipaw f'dan il-progett pilota. Il-Federazzjoni iltaqghet ma l-ufficcjali koncernati u wara li rat l-iskop tal-progett qablet li min jintaghzel jikkopera mal-ufficjali tad-dipartiment. Din hi l-ittra li il-Federazzjoni irceviet minghand id-dipartiment. (Bil-malti u bl-ingliz) Ghafas hawn


The Federation has received a letter from the Fisheries Department whereby we were informed that there is going to be a pilot project to collect information about catches made by recreational fishermen who have a boat registered as MFC. In the first pilot project only a small number of boat owners are going to be asked to participate in the pilot project. The Federation had a meeting with the Fisheries Department officials and after having been given an explanation of the project's aims, agreed that chosen participants should help the department officials to collect the required data. This  is the letter that the Federation received from the department. (In maltese and in english) Click here


EC Maritime Affairs & Fisheries Newsletter dated 
28th April 2017


(Click on Image)

Laqgha tal-Bord tas-Sajd tas 7 t’April 2017.

Il-Laqgha tal-Bord tas-Sajd li fuq l-Agenda estensiva, kellhom jigu diskussi l-ammendi ghal-regolamenti tas-Sajd rekreattiv li kienu proposti lura fis-snin 2012 / 2013, mis-sotto kumitat mahtur mill-Bord tas-Sajd, saret il-Gimgha 7 t’April 2017.


Peress li l-agenda tal-laqgha kienet estensiva, gie deciz li dan is-suggett jigi diskuss f’laqgha ohra tal-Bord tas-Sajd fejn is-suggett principali ta l-Agenda tkun din il-materja.

Laqgha Annwali Generali 2017.

L-Laqgha Annwali Generali 2017 se issir nhar il-Hadd 2 ta’ Ápril fl-ghaxra (10:00 hrs) ta’ filghodu fis-sala tal-Kumpless Sportiv tal-Cottonera.


Amendi ghall-istatut tal-Federazzjoni ghandhom jaslu ghand is-segretarju sa 19 ta’ Marzu 2017.


Mistednin il-membri tal-kumitat u l-membri tal-Ghaqdiet kollha.


Nitlob il-membri tal-kumitat biex iheggu l-membri taghhom biex jattendu ghall-Laqgha.


Peress li fuq l-Agenda ser ikun hemm diskussjoni dwar l-abbozz ta’ regolamenti tas-Sajd rekreazzjonali li ser jitressqu waqt il-laqgha tal-Bord tas-Sajd nhar is- 7 ta’ April 2017, il-Federazzjoni tixtieq theggeg membri ta’ l-Ghaqdiet kif ukoll Dilettanti ohra  biex jattendu din il-laqgha anke jekk mhux membri ta’  xi Ghaqda affiljata mal-Federazzjoni.


Grazzi u tislijiet


Joe Carabott Damato

Segretarju


EC Maritime Affairs & Fisheries Newsletter dated 
31st March 2017


(Click on Image)

EC Maritime Affairs & Fisheries Newsletter dated 
24th February 2017


(Click on Image)


EC Maritime Affairs & Fisheries Newsletter dated 
24th January 2017


(Click on Image)

Kondoljanzi lill-Familja u l-Hbieb ta Tony Schembri,


B'sobgha kbira nixtiequ ninfurmaw lill-membri kollha ta l-Ghaqdiet affiljati mal-Federazzjoni, li ghadna kemm gejna infurmati li miet Tony Schembri, membru attiv fil-kumitat ta l-Ghaqda tal-Gnejna kif ukoll membru tal-kumitat tal-Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta.  Hu baqa jattendi il-laqghat ta kull xahar tal-Federazzjoni sa ftit tax-xhur ilu meta sahhtu ma ippermettitlux jattendi aktar.


Tony mar jiltaqa mal-Mulej nhar it 2 ta Jannar 2017 fl-eta ta 68 sena.


Fisem il-Federazzjoni u l-Ghaqdiet affiljati nibghatu il-kondoljanzi lill-familja u lill-hbieb kollha.EC Maritime Affairs & Fisheries Newsletter dated 
14th December 2016

(Click on Image)

Federation Xmas Lunch 2016 at Alexandra Hotel.


The Federation held its Annual Christmas Lunch for members of the affiliated associations and their families and friends at the Alexandra Hotel, St Julians on Tuesday 13th December 2016. 

More photos here.


Il-Federazzjoni organizzat l-ikla annwali tal-Milied ghall-membri ta l-Ghaqdiet affiljati u l-familji u l-hbieb taghhom, fil-lukanda Alexandra San Giljan nhar it-Tlieta 13 ta Dicembru 2016.

Aktar ritratti hawn.EC Maritime Affairs & Fisheries Newsletter dated 
22nd November 2016

(Click the image)The Federation will be holding the Xmas Lunch for members of affiliated associations and their family and friends on Tuesday 13th December 2016 at the Alexandra Hotel St Julians. Members of affiliated associations are to make their bookings with members of their association's committee.Il-Federazzjoni ser torganizza l-ikla tal-Milied ghall membri ta l-Ghaqdiet affiljati u l-familji u hbieb taghhom nhar it-Tlieta 13 ta Dicembru 2016 fil-lukanda Alexandra ta San Giljan. Dawk interessati li jattendu ghandom jibbukkjaw mal-membri tal-kumitat ta l-Ghaqda taghhom.

 

Ludovick Casha, missier ta’ sebgħa u għoxrin sena tilef ħajtu ilbieraħ wara nofsinhar, waqt li kien qed jippratika d-delizzju li tant kien għal qalbu ..dak tal-għadis.

Ma kienx jiddejaq jagħti pariri anke lil kompetitturi diretti tiegħu u ta’ dan Ludovick se jibqa mfakkar bħala ambaxxatur li dejjem kien jippromwovi dan l-isport f’Malta filwaqt li żamm l-umiltá tiegħu.

Ludovick kien ikkunsidrat bħala wieħed mill-aqwa għaddasa fil-kategorija Apnea, fejn l-għaddasa jinżlu fil-qiegħ tal-baħar mingħajr ebda għajnuna respiratorja.

Il-kapaċita ta’ dan iż-żagħżugħ waslitu biex anke jirrappreżenta lil- Malta fuq livell internazzjonali . Fl-2015 kien l-unika għaddas professjonali Malti li ntgħażel mill-ikbar kumpanija tal-għadis biex jirrapreżentahom.

Ludovick ħallina, iżda il-memorji tiegħu se jibqgħu f’qalb il-familjari tiegħu, u dawk l-għaddassa li tant qatta żminijiet sbieħ magħhom taħt il-baħar.

Il-Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta tixtieq tibghat il-kondoljanzi lill-familja kollha tieghu.

*************************************************************************************************************************

Ludovick Casha, a twenty seven year old father has lost his life yesterday afternoon whilst practicing his favourite hobby of diving.

He never held back from giving advice to his direct competitors, and for this Ludovick will always be remembered as an ambassador that always promoted this sport in Malta in a most humble way.

Ludovicxk was considered to be one of the best divers in the Apnea category. In this category the divers does not use any form of air tanks during their dives.

Ludovick’s vast experience enabled him to also represent Malta on an international level. In 2015 he was the only maltese professional diver that was chosen to represent the biggest diving company in Malta.

Ludovick has passed away but his memories will remain in the hearts of all his family and the hearts of those divers with whom he has spent so many hours enjoying their pastime under water.

The Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta  would like to convey their condolences to all his family and friends.

Testijiet Seżmici fil-Fliegu ta' bejn Malta w Għawdex


Transport Malta ser tkun qed tagħmel testijiet seżmiċi fil-fliegu ta’ bejn Malta w Għawdex f’ Ottubru li ġej.


Saret preżentazzjoni waqt l-aħħar laqgħa tal-Bord dwar is-Sajd mis-Sur Lorenzo Facchin mill- Istituto Nazionale di Oceanografia eGeofisica Sperimentale (Italia),  fuq l-andament ta’ dawn it-testijiet u tagħrif ieħor,  li hi hawn mehmuża għall-informazzjoni tagħkom.


Għadna kemm ġejna nfurmati mill-Perit Sarah Pace minnTransport Malta li t-testijiet seżmiċi fil-fliegu ta’ bejn Malta w Għawdex ser isiru bejn l-20 t’ Ottubru u t-30 ta’ Novembru 2016. (Ghafas hawn biex tara il-prezentazzjoni.)


Tislijiet,


M' Lourdes Lautier

Segretarja

Bord dwar is-Sajd

Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura

L-Għammieri

Marsa, Malta


Marki esterni fuq bastimenti tas-sajd - MFA, MFB, MFC u MFD


Waqt l-aħħar laqgħa tal-Bord dwar is-Sajd, saret preżentazzjoni mis-Sinjorina Lucienne Cassar (PFPO)  mill-Fisheries Control Unit dwar il-marki tal-bastimenti u l-ispezzjonijiet li qed  u li għad iridu jsiru a bażi tal-Commission Implementing Regulation (EU) 404/2011; tal-Fishing Vessel Regulation (SL 425.07 – 17 (b))  u l-Merchant Shipping Act CAP 234 Regulation 15 (1) (a).


Mehmuż għandkom issibu din il-preżentazzjoni mibgħuta għall-informazzjoni tagħkom. (Ghafas hawn biex tara il-prezentazzjoni.)


Ġie nfasiżżat li l-EFCA u l-ICCAT  ser ikunu qed jafsu aktar li dawn il-marki jkun skond l-imsemmija r-Regolamenti.


Informazzjoni relatata fuq l-istess suġġett u fuq l-marki tal-irkapti ser tintbagħat lis-sidien kollha (MFA, MFB, MFC u MFD) reġistrati ma’ dan id-Dipartiment,  sabiex ikunu mgħarrfa dwar dawn ir-rekwiżiti u sabiex ikunu konformi mal-imsemmija Regolamenti u l-liġi.


Tislijiet,


M' Lourdes Lautier

Segretarja

Bord dwar is-Sajd

Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura

L-Għammieri

Marsa, MaltaAvviz minn Transport Malta dwaLicenzji tas-Sewqan ta Opri tal-Bahar

Kull min ghandu certifikat tas-sewqan ta opri tal-bahar mahrug mill-MCAST sa Dicembru 2014 u ghadu ma gabarx l-ID card tal-licenzja mahruga mis-sezzjoni marittima ta  Transport Malta ghandu jigbor din l-ID card minghand Transport Malta mill-aktar fiss possibli.

                                                                                                ************************************

All persons who have been certified by MCAST up to December 2014 as a licenced driver of maritime vessels, and have not yet picked up the Licence ID Card from the maritime section of Transport Malta, are being asked to collect the mentioned Licence ID Card from Transport Malta as soon as possible.

IMPORTANT -  New Fisheries Control Directorate Telephone Number .

Please be informed that as from today 11th August 2012 the Fisheries Control Directorate Control Room can be contacted on the following freephone number,

Freephone: 8007 2240.  They can also be contacted on Number 2292 1111.